unjust

แปลว่า


adj ไม่ยุติธรรม
ความหมายเหมือนกับ: unfair
คำที่เกี่ยวข้อง: อธรรม , ไม่เที่ยงธรรม , ไม่เป็นธรรม
คำตรงข้าม: fair
adj ไม่มีเหตุผล
ความหมายเหมือนกับ: unreasonable
คำที่เกี่ยวข้อง: ไร้เหตุผล , ขาดสต , ไม่ฟังเหตุผล
คำตรงข้าม: sensible
adj ไม่ซื่อสัตย์
ความหมายเหมือนกับ: dishonest
คำที่เกี่ยวข้อง: ผิดศีลธรรม , ผิดทำนองคลองธรรม
คำตรงข้าม: honest