unite

แปลว่า


vt ทำให้รวมกัน
ความหมายเหมือนกับ: merge
คำที่เกี่ยวข้อง: รวมเข้าไว้ด้วยกัน
คำตรงข้าม: separate , divide
vi รวมตัวกัน
ความหมายเหมือนกับ: merge
คำที่เกี่ยวข้อง: รวมกันเป็นหนึ่งเดียว
คำตรงข้าม: separate , divide
vi สมรสกัน
ความหมายเหมือนกับ: marry
คำที่เกี่ยวข้อง: แต่งงานกัน
คำตรงข้าม: divorce
vt สมรสกัน
ความหมายเหมือนกับ: marry
คำตรงข้าม: divorce
vt เชื่อมเข้าไว้ด้วยกัน
ความหมายเหมือนกับ: blend , join
คำที่เกี่ยวข้อง: สมาน , ทำให้ยึดติดกัน
vi ติดกัน
ความหมายเหมือนกับ: join