uninteresting

แปลว่า


adj ซึ่งไม่น่าสนใจ
ความหมายเหมือนกับ: boring
คำที่เกี่ยวข้อง: จืดๆ ชืดๆ , น่าเบื่อหน่าย , ไม่น่าเร้าใจ
คำตรงข้าม: intersting