unimpaired

แปลว่า


adj ซึ่งไม่เสียหาย
ความหมายเหมือนกับ: entire , sound
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่บาดเจ็บ , สมบูรณ์
คำตรงข้าม: damaged , impaired
adj ที่ไม่เสียหาย
ความหมายเหมือนกับ: flawless
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่บุบสลาย , ซึ่งอยู่ในสภาพดี