unimaginative

แปลว่า


adj ซึ่งสนใจแต่เรื่องในชีวิตประจำวันหรือเรื่องทางโลกและขาดจินตนาการ
ความหมายเหมือนกับ: mundane
adj ธรรมดา
ความหมายเหมือนกับ: trite
คำที่เกี่ยวข้อง: เก่าแก่
คำตรงข้าม: fresh , imaginative