unified

แปลว่า


adj ซึ่งทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งรวมเป็นหนึ่งเดียว , ซึ่งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
คำตรงข้าม: diversified


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top