unification

แปลว่า


n การรวมตัวกัน
ความหมายเหมือนกับ: integration , solidarity
คำที่เกี่ยวข้อง: กระบวนการรวมตัว
n ผลจากการรวมกัน