unholed

แปลว่า


adj ซึ่งไม่มีช่องเปิด
ความหมายเหมือนกับ: unpierced
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่มีรูเปิด , ซึ่งไม่มีรอยปรุ / รอยเจาะ