unhidden

แปลว่า


adj ตรงไปตรงมา
ความหมายเหมือนกับ: open , candid
คำที่เกี่ยวข้อง: ตรงๆ , ไม่คลุมเครือ , เปิดเผย
คำตรงข้าม: concealed