ungovernable

แปลว่า


adj ที่ไม่สามารถควบคุมได้
ความหมายเหมือนกับ: uncontrollable
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ปกครองไม่ได้
คำตรงข้าม: controllable