unfurl

แปลว่า


vt คลี่ออก
ความหมายเหมือนกับ: unfold
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้กางออก , คลี่ออกจากที่ม้วนอยู่
คำตรงข้าม: furl
vi คลี่ออก
ความหมายเหมือนกับ: unfold
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้กางออก , คลี่ออกจากที่ม้วนอยู่
คำตรงข้าม: furl