unfrock

แปลว่า


vt ถอดจีวรออก
ความหมายเหมือนกับ: take off , get undressed , unclothe , undress
คำที่เกี่ยวข้อง: ถอดเสื้อคลุมออก
คำตรงข้าม: dress , clothe , cover