unforeseen

แปลว่า


adj ที่ผิดคาด
ความหมายเหมือนกับ: unexpected
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้า , ซึ่งทำนายล่วงหน้าไม่ได้
คำตรงข้าม: expected