unfold

แปลว่า


vt คลี่
ความหมายเหมือนกับ: spread , extend
คำที่เกี่ยวข้อง: กาง
คำตรงข้าม: fold
vi แผ่ออก
ความหมายเหมือนกับ: spread , extend
คำที่เกี่ยวข้อง: กางออก
คำตรงข้าม: fold
vi เปิดเผย
ความหมายเหมือนกับ: show , disclose , reveal
คำที่เกี่ยวข้อง: คลี่คลาย , เผยให้ปรากฎ