unflawed

แปลว่า


adj บริสุทธิ์
ความหมายเหมือนกับ: pure , unblemished
คำที่เกี่ยวข้อง: ปราศจากมลทิน , ไร้ราคี
คำตรงข้าม: blemished , flawed