unfeeling

แปลว่า


adj ซึ่งปราศจากความเห็นอกเห็นใจ
ความหมายเหมือนกับ: insensible , insensate , numb , hardhearted
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเย็นชา , ซึ่งไม่ยินดียินร้าย
คำตรงข้าม: sensible , sympathetic