unfathomable

แปลว่า


adj ซึ่งหยั่งไม่ถึง
ความหมายเหมือนกับ: fathomless
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งยากหยั่งถึง , ล้ำลึก
คำตรงข้าม: fathomable , comprehensible