unfaithful

แปลว่า


adj ซึ่งไม่ซื่อสัตย์
ความหมายเหมือนกับ: faithless , disloyal
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่จงรักภักดี , ซึ่งนอกใจ
คำตรงข้าม: faithful , loyal
adj ซึ่งไม่ถูกต้อง
ความหมายเหมือนกับ: inexact , inaccurate
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่ตรง , ไม่น่าเชื่อถือ
คำตรงข้าม: exact , accurate