unfair

แปลว่า


adj ซึ่งไม่ยุติธรรม
ความหมายเหมือนกับ: inequitable , unjust
คำตรงข้าม: fair

ตัวอย่างประโยค


I think it a little unfair. ฉันคิดว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่