unfair

แปลว่า


adj ซึ่งไม่ยุติธรรม
ความหมายเหมือนกับ: inequitable , unjust
คำตรงข้าม: fair

ตัวอย่างประโยค


I think it a little unfair. ฉันคิดว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่

คำที่มี "unfair" ในคำ


unfairly adv โดยมิชอบ
ความหมายเหมือนกับ: inequitably , unjustly
คำตรงข้าม: fairly

unfairness n ความอยุติธรรม
ความหมายเหมือนกับ: inequity , injustice
คำตรงข้าม: equity , justiceค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top