unexpressed

แปลว่า


adj เป็นนัย
ความหมายเหมือนกับ: implicit , unspoken
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งรู้อยู่แก่ใจ , ซึ่งเข้าใจโดยไม่ต้องพูด
คำตรงข้าม: expressed
adj ซึ่งไม่ได้บอกใคร
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่ได้เล่าให้ใครฟัง
คำตรงข้าม: expressed