unexampled

แปลว่า


adj ซึ่งไม่มีตัวอย่างมาก่อน
ความหมายเหมือนกับ: sole , unique , unprecedented
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน , ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
คำตรงข้าม: usual