unevolved

แปลว่า


adj ซึ่งไม่ได้พัฒนา
ความหมายเหมือนกับ: primitive , archaic , developed
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่เจริญก้าวหน้า , ซึ่งไม่ได้ปรับปรุง