uneven

แปลว่า


adj ซึ่งไม่เรียบ
ความหมายเหมือนกับ: rough , rugged
คำที่เกี่ยวข้อง: ขรุขระ , หยาบ
คำตรงข้าม: level , flat
adj ซึ่งไม่สม่ำเสมอ
ความหมายเหมือนกับ: irregular , varying
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่คงเส้นคงวา
คำตรงข้าม: uniform , consistent
adj ซึ่งไม่เท่ากัน
ความหมายเหมือนกับ: unequal , unsymmetrical
คำตรงข้าม: equal , symmetrical
adj ซึ่งไม่เป็นธรรม
ความหมายเหมือนกับ: one-sided , unfair
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่ยุติธรรม
คำตรงข้าม: fair
adj (เลข) คี่
ความหมายเหมือนกับ: odd
คำตรงข้าม: even