undulate

แปลว่า


vi กระเพื่อม
ความหมายเหมือนกับ: flap , wave
vt ทำให้กระเพื่อม
ความหมายเหมือนกับ: ripple , ruffle
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เป็นคลื่น
vi (เสียง)ดังขึ้นๆลงๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: (เสียง) มีระดับความดังเป็นช่วงๆ
adj ซึ่งเคลื่อนไหวแบบคลื่น
ความหมายเหมือนกับ: hilly , wavy
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นลอน
คำตรงข้าม: smooth