undo

แปลว่า


vi เปิด
ความหมายเหมือนกับ: unfasten , loose
คำที่เกี่ยวข้อง: ปลด , เปลื้อง , แก้ , คลาย
คำตรงข้าม: fasten , tie
vt เปิด
ความหมายเหมือนกับ: unfasten , loose
คำที่เกี่ยวข้อง: แก้ , คลาย , แกะออก
คำตรงข้าม: fasten , tie
vt ยกเลิก
ความหมายเหมือนกับ: reverse , cancel
คำที่เกี่ยวข้อง: ยกเลิกสิ่งที่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว
คำตรงข้าม: unchanged
vt ทำลาย
ความหมายเหมือนกับ: destroy
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้หายนะ
คำตรงข้าม: create