undistinguished

แปลว่า


adj ไม่ได้แยกแยะ
ความหมายเหมือนกับ: remarkable
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่ได้ทำให้แตกต่าง
คำตรงข้าม: distinguish