undistilled

แปลว่า


adj ซึ่งไม่ได้ผ่านกระบวนการกลั่น
ความหมายเหมือนกับ: extracted
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่ได้มาจากการทำให้บริสุทธิ์
คำตรงข้าม: distilled