undisciplined

แปลว่า


adj ซึ่งไม่มีระเบียบวินัย
ความหมายเหมือนกับ: untrained , uncorrect , uncontrolled
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่อยู่ในความควบคุม , ซึ่งไม่ได้รับการฝึกฝนไว้
คำตรงข้าม: disciplined