undiplomatic

แปลว่า


adj ซึ่งไม่มีไหวพริบ
ความหมายเหมือนกับ: unthoughtful
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่มีปฏิภาณ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top