understudy

แปลว่า


vt ศึกษาบทแทน
ความหมายเหมือนกับ: deputize
คำที่เกี่ยวข้อง: ศึกษาการแสดงแทน , ฝึกทำหน้าที่แทน
n ตัวละครสำรอง
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้แสดงแทน , ผู้รับบทแทนในกรณีที่ตัวจริงไม่อยู่
vi ศึกษาบทแทน
ความหมายเหมือนกับ: deputize
คำที่เกี่ยวข้อง: ศึกษาการแสดงแทน , ฝึกทำหน้าที่แทน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top