understudy

แปลว่า


vt ศึกษาบทแทน
ความหมายเหมือนกับ: deputize
คำที่เกี่ยวข้อง: ศึกษาการแสดงแทน , ฝึกทำหน้าที่แทน
n ตัวละครสำรอง
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้แสดงแทน , ผู้รับบทแทนในกรณีที่ตัวจริงไม่อยู่
vi ศึกษาบทแทน
ความหมายเหมือนกับ: deputize
คำที่เกี่ยวข้อง: ศึกษาการแสดงแทน , ฝึกทำหน้าที่แทน