understandable

แปลว่า


adj ที่สามารถเข้าใจได้
ความหมายเหมือนกับ: comprehensible
adj ที่สามารถยอมรับได้
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่มีเหตุผลให้ยอมรับได้