undersigned

แปลว่า


adj ซึ่งลงนามไว้แล้วข้างท้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับผู้ที่ได้ลงนามไว้ข้างท้าย
n ผู้ลงนามไว้ข้างท้าย