undergo

แปลว่า


vt ประสบ (เหตุการณ์ในด้านลบ)
ความหมายเหมือนกับ: experience , bear , tolerate , endure
คำที่เกี่ยวข้อง: ตรากตรำ , ผ่านประสบการณ , เผชิญกับ