undergo

แปลว่า


vt ประสบ (เหตุการณ์ในด้านลบ)
ความหมายเหมือนกับ: experience , bear , tolerate , endure
คำที่เกี่ยวข้อง: ตรากตรำ , ผ่านประสบการณ , เผชิญกับ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top