undercut

แปลว่า


vt ขายตัดราคา
คำที่เกี่ยวข้อง: คิดราคาต่ำกว่ารายอื่น
vt ลดอำนาจ
คำที่เกี่ยวข้อง: ตัดทอนอำนาจ , ทำให้อำนาจลดลง
vi ตัดส่วนล่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: ตัดราคา
adj จากการตัดส่วนล่าง
n การตัดส่วนที่ต่ำกว่าออกไป
vt ตัดส่วนที่ต่ำกว่าออกไป