undelude

แปลว่า


vt ทำให้ไม่ถูกหลอกลวง
ความหมายเหมือนกับ: disabuse , purge
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ไม่หลงผิด , ทำให้ทราบข้อเท็จจริง
คำตรงข้าม: deceive , betray