undefeated

แปลว่า


adj ไม่เคยแพ้
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่เคยถูกตี
คำตรงข้าม: vulnerable
adj ซึ่งไม่ยอมแพ้
ความหมายเหมือนกับ: stubborn , resisting
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่ยอมก้มหัวให้