undedicate

แปลว่า


vt ทำให้เป็นทางโลก
ความหมายเหมือนกับ: depose , deconsecrate
คำที่เกี่ยวข้อง: แยกออกจากนอกวัด , ทำให้ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนา , เปลี่ยนเป็นของฆราวาส