undecided

แปลว่า


adj ที่ยังไม่ตัดสินใจ
ความหมายเหมือนกับ: indecisive , doubtful
คำตรงข้าม: decided
n คนที่ยังไม่ตัดสินใจไม่ได้
คำที่เกี่ยวข้อง: คนที่ตัดสินใจไม่เด็ดขาด