uncontrolled

แปลว่า


adj ที่ไม่สามารถควบคุมได้
ความหมายเหมือนกับ: lawless , uncontrollable
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ควบคุมไม่ได้ , บังคับไม่ได้
คำตรงข้าม: controlled