uncontrollable

แปลว่า


adj ที่ควบคุมไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: unmanageable , ungovernable , unruly
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่บังคับไม่ได้
คำตรงข้าม: tractable , manageable
n สิ่งที่ไม่อาจอยู่ภายใต้การควบคุม
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่ควบคุมไม่ได้