unconsidered

แปลว่า


adj ที่ไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบ
ความหมายเหมือนกับ: brash , hasty , hotheaded , thoughtless
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ไม่ได้พิจารณา
คำตรงข้าม: thoughtful
adj ที่ไม่เห็นว่าน่าพิจารณา
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ไม่อยู่ในข่ายต้องคำนึงถึง