unconsciously

แปลว่า


adv โดยไม่รู้ตัว
ความหมายเหมือนกับ: senselessly , insensibly
คำที่เกี่ยวข้อง: โดยไม่รู้สึกตัว , โดยไม่ตั้งใจ
คำตรงข้าม: consciously


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top