uncompleted

แปลว่า


adj ซึ่งยังกระทำไม่สำเร็จ
ความหมายเหมือนกับ: unfinished
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น
คำตรงข้าม: completed , finished