uncloak

แปลว่า


vi ถอดเสื้อคลุมออก
ความหมายเหมือนกับ: uncover , undress
vt ถอดเสื้อคลุมออก
ความหมายเหมือนกับ: uncover , undress
vi เปิดเผย
ความหมายเหมือนกับ: tell , reveal , expose
vt เปิดเผย
ความหมายเหมือนกับ: tell , reveal , expose