unchanging stage

แปลว่า


n สภาพที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (คำเป็นทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง: การไม่พัฒนา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top