unceremonial

แปลว่า


adj ที่เป็นกันเอง
ความหมายเหมือนกับ: aprupt , informal
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่มีพิธีรีตอง , ซึ่งไม่มีพิธีการ
คำตรงข้าม: courteous