unbutton

แปลว่า


vt ปลดกระดุม (เสื้อ)
ความหมายเหมือนกับ: unfasten , free , remove
คำที่เกี่ยวข้อง: แกะ (กระดุมเสื้อ)
vi ปลดกระดุม (เสื้อ)
ความหมายเหมือนกับ: undo
คำที่เกี่ยวข้อง: แกะ (กระดุมเสื้อ)