unburden

แปลว่า


vt ปลดเปลื้องความรู้สึก
ความหมายเหมือนกับ: confide , disburden
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้โล่งอก
คำตรงข้าม: burden