unburden

แปลว่า


vt ปลดเปลื้องความรู้สึก
ความหมายเหมือนกับ: confide , disburden
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้โล่งอก
คำตรงข้าม: burden

คำที่มี "unburden" ในคำ


unburdened adj ซึ่งทำให้โล่งอก
ความหมายเหมือนกับ: open , uncontrolled

unburden oneself phrv ปลดภาระค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top