unbuild

แปลว่า


vt ทำลาย
ความหมายเหมือนกับ: dismantle , take apart , deminish , raze
คำที่เกี่ยวข้อง: รื้อถอน , ปราบปราม
คำตรงข้าม: put together
vi ทำลาย
ความหมายเหมือนกับ: dismantle
คำที่เกี่ยวข้อง: รื้อถอน , ปราบปราม
คำตรงข้าม: put together