unbred

แปลว่า


adj ซึ่งไม่ได้รับการฝึกสอน
ความหมายเหมือนกับ: untaught
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่ได้รับการอบรม , ไม่ได้รับการฝึกฝน